شهر بانو با تو چه کنم؟

تاریخ چاپ  

آموزشگر تیزهوشی فرزندی،
یا همدلی شبهای بلند دوشنبه ی همسری،
یا پروانه ی پروازهای امنیتی و بحران؟
شهر بانو با تو چکنم؟
برندگی نقدی با زبانی تیز،
یا دنباله زنانگی قاجار،
با ابروانی پیوسته؟
با تو چه کنم؟
شهر بانو!
تو نمونه رهایی زن امروزی از دیروز سرزمین من.

حسن مکارمی  
پاریس ، ژانویه 1391