طبقه بندی شده در خبر

فیلم های طبقه بندي شده در نگاهی دیگر بر خودکشی : دکتر حسن مکارمی قسمت اول نوامبر ۲۰۱۹

تاریخ چاپ  

خلاصه بر پایه آموزه های لاکان تلاش دارم تا اقدام به خودکشی را دسته بندی کرده و تفاوت زیر بنای روانی آنها را نشان بدهم. بر این پایه که انسان سوژه ایست دوپاره سخنگو و خواهش مند. آسیب به نوعی شامل خواهش و کارکرد پیدایش آنست.