طبقه بندی شده در خبر

فیلم های طبقه بندي شده در نگاه روانکاو: بررسی و نتیجه گیری از حادثه بندر بیروت

تاریخ چاپ  

خلاصه نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش هشتاد و یک (بررسی و نتیجه گیری از حادثه بندر بیروت) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان شهریور ماه ۱۳۹۹ پاریس

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد