عشق های کویری

تاریخ چاپ  

عشق های کویری و قناتی در دور
کودکیم با تو سخن می گوید.
گویی راه بسته عشق دیرینه مرا می دانی.
حجم عشق در زمانه تنهایی,
راه به قنات جهان روز می گشاید.
عشق من ,
همان پاکیزگی آب قنات قدیمی کویر است,
که به آرامی گل شب بو ,
به پای گلهای باغ طبس می ریزند.
نگاه کن به رنگ گلگون گلبرگ های این گل خیالی,
مزه ی آب قنات می دهد.
 

حسن مکارمی ۲۰۱۰پاریس