چشمانِ آسمان آبی است.

تاریخ چاپ  

سکوت به اندازه‌ی چشمانِ آسمان آبی است.

نهایت سرگشتگی،

               به رنگ تمنای تو،

                                 از درون خالی است.

مکان جستجوی قدیمم نمانده بجای.

زمان به درازای خستگی جاری است.

تو و من چون نسیم و سحر،

                                عاشقیم

                                       به دنبال یکدیگر

تو در سحری در نسیم و من در پی نسیم سحر،

تو در گذری و من به جستجوی گذار گذر.

زمان به درازای خستگی جاری است.

سکوت به اندازه‌ی چشمان آسمان آبی است.

 

حسن مکارمی , فرانسه , ۲۰۰۶