تاریخ چاپ  

پرسش‌های ویرانگری را پاسخ زهرخنده‌است

نه، تاریخ از بازوی این انتظار خسته نیست.

پشتِ حیات از زخم پلک نمناک گلابی کال عبور می‌کند.

لبخنده‌ات، در پای مرگِ نهالِ خیزران، «نه» می‌کارد. نه !

لبخنده‌ات بالین مرا با دست مهربان برگ‌های درهم یادِ جنگل‌های تقدیرِ زمردین هی می‌کند

  حسن مکارمی ۱۹۸۴ پاریس