تاریخ چاپ  

اگر گفتی که من با دل چه گفتم ؟
اگر گفتی که دل با من چه ها گفت؟
به او گفتم که دلخون دل هستم.
به من گفتا که شادی کن که هستی

حسن مکارمی  زمستان ۲۰۱۰ پاریس