تندیس‌گوی

تاریخ چاپ  

من سراب خستگی را «گِل» کنم

ناله‌های تشنگی را «دل» کنم.

من نشان بی‌خودی در «سر» نهم

دردهای بی‌دلی را «جان» کنم.

 ۲۰۰۲  حسن مکارمی