نوازشی دیگر

تاریخ چاپ  

نسیم رویای دیرینه،

خواب آشفته‌ی پیرسری را،

نوازشی دیگر می‌فرستد.

در چنگال جسم و جان،

خیال و آرزو با امید همراه می‌شوند.

بهار،

بهاری همگانی است.

گویی،

رویا نیز  جوانه می‌دهد.

پیرسران، دل‌عاشقان فردایند.

کودکان در راهند،

نسیم رؤیای دیرینه،

بهار همگانی

و کودکان در راه،

 

خواب آشفته‌ی پیرسری را

نوازشی دیگر می‌فرستند.

حسن مکارمی ۲۰۰۹ فرانسه