ترانه آفتاب

تاریخ چاپ  

 

سعدی به دل چنین گفت
" یا آفتاب رویی یا رو به آفتابی "
بر ما ببین چسان رفت
با آفتاب رویی همراه آفتابیم
دلخنده های مهر است بر جان و رخ نشسته
با عاشقان همدل , همراه آفتابیم
این نور آفتابی , عشقیست بر دل ما
برگیست بر تن ما
بر ما ببین چسان رفت
با آفتاب رویی همراه آفتابیم

 

حسن مکارمی
٢٠٠٩ پاییز