آیه های ممکن

تاریخ چاپ  

 

حضورت واجب من،
ترانه صدایت در کوچه مستحب جان من،
اخمت گاه مباح من،
فراموشی ات زمان مکروه،
نبودنت بر من حرام.          

       حسن مکارمی 

زمستان ۲۰۱۲