تاریخ چاپ  

گرمای تنی که خواهی آمد   «هم جانِ» منی تو خواهی آمد

پنداری و گفتاری و کردار،

با هم دلی و نشاط و آواز.

 گرمای تنی که خواهی آمد  «هم جانِ» منی تو خواهی آمد

تو نام منی که در عبوری

بر رویِ دلی چو حرف اول

تو مادرِ مادری، تو پاکی

تو واژه‌ی اولین، تو نوری

گرمای تنی که خواهی آمد   «هم جانِ» منی تو خواهی آمد

تو مشعل دانش همیشه

تو پرچم پرتلاش و رنگین

تو روز و شبی و هر سحرگاه

تو جان و تنی و توشه‌ی راه

گرمای تنی که خواهی آمد   «هم جانِ» منی تو خواهی آمد

 

حسن مکارمی ۲۰۰۹ فرانسه