طبقه بندی شده در هنر

فیلم های طبقه بندي شده در نمایشگاه خانه کادر پاریس شماره ۲

تاریخ چاپ  

خلاصه فیم کوتاهی در مورد نمایشگاه خانه کادردر محله شانزدهم در پاریس. نمایشگاه خانه کادر پاریس شماره ۲

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد