گفتگوی خوابها

تاریخ چاپ  

ای مظلوم کوچه های تفکر تنهایی من!
ای شاهد لحظه های جستجو در ژرف تاریکی!
ای امید یافتن!
ای پر پرواز!
ای ساقی نهان در مستی عشق !
ای زن، زندگی، فردا، سازندگی!
 من حیاتم، من خیالم .
ای خیال حیاتم!
ای حیات خیالم!

گویی:
هم صحبتی خوابهای شبانه ماست،

این بی انتهایی زمان.

حسن مکارمی
  پاریس پاییز ۲۰۱۱