مرا نوازش کن

تاریخ چاپ  

مرا در درون نوازش کن
نه با دستانت
نه با کلامت
نه با نگاهت
مرا در درون نوازش کن
بیا و فکر ساده برگ پاییزی را با من قسمت کن
مرا در درون نوازش کن

حسن مکارمی
پاییز ٢٠١٤