سر و دستار

تاریخ چاپ  

نگارم در دل، جانم بر کف، سایه‌ام بر زمین،

نگاهم بر آسمان.

چنین سرگردان؛ راه خورشید را می‌جویم.

از کبودی دلگیرم.

واژه‌ها ایستادگان را درمان نیستند.

راه باید رفت: «اینست فرمان کویر»

به کنارِ هر واژه «تازه‌ای» می‌آید

هشداری بر بی‌انتهایی.

ای خوشا دولت آن مست .... ...

۲۰۰۱  حسن مکارمی