عاشقان باغچه های خویش

تاریخ چاپ  

 

 بی آزارانیم،

عاشقان باغچه های خویش  

یاس سخاوت، 
 پیچک هایی برنگ  پرده های عصمت،
زیتون عفت،
شمعدانی های نجابت،
گل های سرخ بیداری،
بنفشه های خجول و و رنگارنگ،

اینان از ما تنها کمی آب میخواهند و نگاه....

بهار ۲۰۱۱پاریس
حسن مکارمی