من کیم و چکاره‌ام؟

تاریخ چاپ  

کیستی، جایی است نایافته،

            یا پنهان، یا شکل نایافته، یا چندگانه،

            به گونه‌ای دیگر کیستی از خانه بیرون است،

            و هنوز به خانه‌ای دیگر فرود نیامده است.

کیستی در خانه مانده، نمی‌گریزد. جای آرام خویش نگه می‌دارد.

بدین‌گونه، سه گونه‌ایم:

            یا جای آرام خویش نگه می‌داریم.

            یا شیفته‌وار در جستجوییم.

            یا جای تازه – دیگری یافته‌ایم و آرام می‌گیریم.

و در هر سه‌گونه اضطرابی به همراه ماست:

            در جای آرام خویشیم، مضطرب از آنکه، با گذشت زمان تغییری بازآید.

            خانه خراب شود. مرا بیرون کنند، یا بیرون روم و باز نگردم...

            در جستجوییم شیفته‌وار، نکند نیابم، زیاده بمانم. زمان جستجو از کفم برود.

            در جای تازه‌ایم و آرامش نوعی اضطراب مرگ به ارمغان می‌آورد.

و این اضطراب، هرچند تلخ، با مرگ می‌جنگد.

                                                          قدمش مبارک.

                                                         مرگ بر مرگ.

                                                         نامه‌ای در رثای اضطراب

 

حسن مکارمی ۲۰۰۹ فرانسه