از زنجیریم، در زنجیریم.

تاریخ چاپ  

سوختن در آوارگی سرزمین‌های خیالی دور،

ساختنی است در نهاد خویشتن.

مردمی را چاره‌ای جز پیش روی ننهاده‌اند.

روی به چندگانگی گستراندن.

و چندگانگی در تن به پیش بردن.

از سوختن سازندگی آوردن؛

            و از تن جان پروراندن.

زندگیِ از دور آمده را به دورها بردن،

            و جان آن را رهاندن.

هر قطره‌ی زندگی همه دورهای گذشته،

و همه‌ی آرزوهای آینده را در خود می‌پروراند.

هر قطره جداست، لیک پیوسته است.

زنجیره‌ای از زندگی: جان،

            ادامه نامیده شدنش را چون حادثه‌ای در دل

                                 به شادی بنشینیم.

همگی از این زنجیریم، از این زنجیریم.

                           در این زنجیریم.

 

حسن مکارمی ۲۰۰۸ فرانسه