ما بسیارانی

تاریخ چاپ  

 

مرا از صمیمیت اعصار از یاد رفته 

با تکه پارچه ای گلرنگ 

بر درخت تنهای تپه های دوردست 

پیوند بزن.

چون نیتی از دل امیدوار تازه عروسان 

تا از آنجا ،

دوباره باز شوم، 

به گلرنگی پرچم بهار  و آزادی،

و بر سراسر جهان پرواز کنم. 

ما نگهبانان پرچم سرخ آرزوهای عروسانیم 

کم نیستیم

ما بسیارانیم .

 

پاییز 1391 پاریس حسن مکارمی