واژه‌ی دل

تاریخ چاپ  

آن زلف پریشان تو در خانه‌ی ما تاب ندارد

آن چشم فریبای تو با واژه‌ی دل کار ندارد.

این جان که لبالب ز غم دوری تو زیست

افسوس که جز ناله دگر بار ندارد.

 ۲۰۰۲  حسن مکارمی