گاهنامه درون من

تاریخ چاپ  

در پرده‌ی جانِ من،

نوای تلاش پدران،

و بوی مهر مادران به رنگ می‌آیند.

سحرم خورشید است و شامم ماهتاب.

در پرده‌ی خیالم،

ماهی است و سوسن و آب و ترنم باغ،

دستانی از نوازش و چشمانی از امید.

و خوابم،

پرده‌ای است در پرده‌ای،

که هر بامداد،

مرا با هستی ندانسته‌هایم آشتی می‌دهد.

سحرم خورشید است و شامم ماهتاب

 

حسن مکارمی ۲۰۰۷ فرانسه