جهت اطلاعتان

تاریخ چاپ  

«دیگر نمی‌دانم»

«بهاری که بازی می‌کرد»

«در عروسیِ آن زنِ تنها»

«سگ در کوچه‌ی بن‌بست»

«غریبه‌ی آخرین»

«چشمه‌ی شیرینِ آن روز»

و چیزهایی دیگر از این قبیل ...

اینها همگی می‌توانستند، عناوین

شعرهایی ناسروده، کتاب‌هایی چاپ نشده

یا فیلم‌هایی باشند که اجازۀ پخش نیافته‌اند

جهت اطلاعتان عرض شد، والا منظوری نداشتم

  حسن مکارمی
بهار ۱۹۹۵