نمی‌دانم

تاریخ چاپ  

کسی که تنها یک چیز می‌دانست

و تنها کسی بود که این را می‌دانست

نه تنها در تنهایی،

نه تنها با دیگران،

بلکه، همیشه و همه جا

می‌دانست ولی تنها یک چیز را می‌دانست

رازش را پنهان کرد، در تنهایی

کسی که تنها یک چیز می‌دانست

از همه جا آواز سر می‌داد که:

«نمی‌دانم»

۱۹۹۷  حسن مکارمی