تاریخ چاپ  

بامدادان پرتوی از سروده درونت را بر من بنما,

بگذار تا این منِ در تو,
با توی ِ در من,
به همراه بوسه هایی از نور ,
هر بامداد, هر بامداد,
زندگی را از سر گیرند.

 

پائیز ١٣٩٣ پاریس   حسن مکارمی