آیه های نیامده

تاریخ چاپ  

در پاییز گفتگوی تو ، زمستانم
در بهار رنگینت، آفتاب
و در تابستان نگاه ترانه ایت ، سایه ام .
تو فصول زمان حیات منی , 
و من چرخش آسمان و زمین تو.

هستی را دوباره مینویسیم:
در آیه های نیامده

حسن مکارمی 

پاریس

زمستان  ۲۰۱۲