گاه رفتن است

تاریخ چاپ  

خسته از زمین، گاهِ رفتن است.

آبی بلند بال و پرگشوده،

می‌طپد دلم.

گاه رفتن است.

سرزمین دورِ آشنا در دلِ من است.

دل کبوتری است  جلد و خسته بال،

خسته از زمین

گاه رفتن است.

 

۲۰۰۱  حسن مکارمی