در زمین ما

تاریخ چاپ  

در زمین ما,
با شادی,
مرگ جهادگران را می شمارند.
و در پنجره ی پیش روی,
کبوتری,
گلدانهای کوچک را حفاری می کند.
گویی دانه ای گندم پنهان است.
سنت هستی مرگ نیست.
جهاد گران بیهوده می جنگند.
زندگی پیروز است.
گندمها زمینهایشان را دوست دارند,
و کبوتران تخمهایشان را و
مردمان واژه هایشان را .
من ترا دوست دارم ,
هان ای عشق.

حسن مکارمی
پاریس , پاییز ٢٠١٤