پایان  این آغاز

تاریخ چاپ  

تو در محال من نمی گنجی ,
و جهان در خیال تو.
 آوارگی هستی و واژه پایان.
مستی ما و کلام آغاز

تو در محال من نمی گنجی ,
و جهان در خیال تو.

حسن مکارمی
پاریس
بهار۲۰۱۱