ترانه‌ی نیمه‌شب

تاریخ چاپ  

گلبرگ‌ریزانِ من !

قناری لبخندت پرواز آئینه‌های شاهچراغ

مهتابِ من !

شبِ زلفت پاره‌بندهای آوارگیِ هجران

بلورم !

سپیده دمت، شبنم تازگی زندگی

مهربانم ! فروغم ! گاهبانم

پنجه‌هایِ ساز نغمه‌هایت،

سکوت نرمیِ ریگِ کاریزهای کویر

ماهیم !

میوه‌ی دیدارت شادمانگی جهیدن آهوان

خواندمت، نمی‌آیی؟

 

  ۱۹۹۸  حسن مکارمی