تاریخ چاپ  

ای دو چشمت دخترانی گل به دست

ای نگاهت دامن خوش‌بوی دشت

ای فراخوان تو در جان چون الست

آمدی یا آمدم از آمدن افشرده است.

 ۲۰۰۲  حسن مکارمی