تاریخ چاپ  

قامت‌های برازنده ما، و سرنیزه‌های دشنام و تفاهمی که در میانه می‌روید.

بازار پر از کالاست و زندان‌ها خالی از روزهای گذشته.

با هجوم عدد، ما جهل خود را اعلام می‌کنیم.

                                                                  پاریس، 25/7/1984