حنجره فریاد

تاریخ چاپ  

 

امانم ده ! 

هنوزم آخرین کلام در حنجره فریاد مانده است.

نه از خستگی سالها تکرار،

نه از شادی گشایش آنهمه بال پرواز ،

نه از گرسنگی دستان کودکان دور  دست،

هنوزم،

در کوچه های پر باغ کودکی،

خانه های عروسی و تولد و عزا ،

در کنار هم منتظرند .

امانم ده !

خاطره ها ،

در ترشی های کنار مطبخ ،

در مربا های صبح بیداری ،

در نگاه های دزدانه زیر سوک ،

بدنبال بازگشت نشسته اند.

امانم ده !

هنوزم آخرین کلام در حنجره فریاد مانده است.

حسن مکارمی 

پاریس ، پاییز ١٣٩١