تاریخ چاپ  

باز می‌شوند و روشن

رابطه‌ها و زمان و شکل خاطره‌ای هرچیز.

بیدار می‌شوم و آن خواب چهل و سه ساله

گویی بر تولد خویش آگاهم.

هستم و خواهم مرد

تولد لایه‌ای با هر جداسازی

پدر، مادر، کودکی، خاطرات گَرد گرفته

یادهای پوسیده، خواب‌های روزانه،

تفکرات شبانه

و انتظار کشف لایه‌ای دیگر

چه تولد نشاط‌ آوری است،

                   همین انتظار را می‌گویم

  حسن مکارمی
     پمپادور فرانسه، زمستان  ۱۹۹۳