تاریخ چاپ  

لاله از رنگِ رخت دشت به خون دوخته بود

جنگل از آهِ دل هیمه به جان سوخته بود

اسب زیبای خیالم پی آن بالایت

دُم برافراشته تا ژرفِ نهان تاخته بود.

 

 ۲۰۰۲  حسن مکارمی