دل‌ گرفتارم

تاریخ چاپ  

دل‌گرفتارم، گرماجویی خویش را در خاطره‌ی

                        پر شاهینی به امانت سپرد.

و بازی گردش پرواز بلندای کوه‌های دور از خیال

                                     را نیز هم...

دلِ گرفتارم، تشنگی ژرف جویی نیاکانِ

دور دست خویش را

در  چشمان پیری از نژاد خاموشان سپرد

و همگی ستارگان دور از دسترس را نیز هم...

دلِ گرفتارم، واژه‌های نشناخته‌ی فرزندان را در دهانِ

پیرزنان سرخ‌پوست صحراهای سوزان نهاد،

و سرودهای شادی جنگاورانِ پس از تاریخ

                                    را نیز هم ...

اکنون، دلِ گرفتارم تنهاست و

به تنهایی گرفتار.

حسن مکارمی ۲۰۰۸ فرانسه