تاریخ چاپ  

گرفتم که در وادی عاشقان ، چو من واله و زار و حیران شدی
گرفتم که در کار و زار جهان، چو من گوی میدان چوگان شدی
گرفتم که در بازی روز و شب، اسیر خور و خواب و درمان شدی،
بجز مهر و مستی به هر باز دم، چه ماند، گرفتم که سر حلقه جمع مستان شدی

 

 ۲۰۱۱  حسن مکارمی