جایگاهِ نور

تاریخ چاپ  

رسوبِ اشک‌های پاکیزه‌ی درون

بر سنگواره‌های هزاران ساله

نوشته‌های تازه‌ای می‌آفریند.

تا راز رویاهای کودکی را در

ترانه‌های آسمانی بکارند.

روبرویی آینه‌های سنگی؛

در درون

در بیرون

و آن بینهایت روشن

 

  ۲۰۰۰  حسن مکارمی