تاریخ چاپ  

 

 

تو دشتی در کنار رود خسته
چو رودی در میان کوه بسته
تو بازی بر فراز ابر-پرده
چو دردی در نگاه سار رفته

 

حسن مکارمی
پاریس
بهار۲۰۱۱