خنده بر صبرم بزن

تاریخ چاپ  

 

خنده بر صبرم بزن
ناز بر سوزم بورز
بال بر حالم گشا
ماه بر چشمم نما
مهر بر جانم فشان
شور بر گوشم نشان
مست ِ مست ِ مستیم کن
وانگهم
پاک و واله
در غبار کوی خود
رازم نما
فقرم ببخش

نور ِ نور ِ نور ِ نور

مست ِ مست ِمست ِ مست

خنده بر صبرم بزن

 2014 حسن مکارمی بهار