هندسه ای دیگر

تاریخ چاپ  

 

حیات خط نقطه های تنفس است 

زندگی سطح خطوط متنافرحادثه

و هستی حجم پنهان نور و ترانه 

کوتاه ترین فاصله میان دو نقطه آرزوست 

و بارش امید میله های زندان تنفس ما

کره های خواب ما بر هم مماس اند

و هرم رابطه ها با شکنندگی یک آه

و آه نقطه ای فاقد بعد

من کیم آهی مانده به لب ها ...

 

 حسن مکارمی۲۰۱۱