های های , هی هی

تاریخ چاپ  

 

بنگر مرا دیوانه ام,

منگر مرا افسانه ام,

من منگ و گنگ و رفته ام,

از من مگو , آواره ام.

حسن مکارمی
پاریس , پاییز ۲۰۱۴