درست همین جا، درست همین جا

تاریخ چاپ  

درست همین جا، درست همین جا.

نه ، دیگر من آن مخزن داده های دیروز،

که در پیشاپیش عشق می دویدم نیستم.

نه، دیگر من آن ادعای حضوری،

در بافت شهروندی هزاران ساله ،

در کنار سازندگی نسل ها ،

با امید فرا گیری و زیست در آینده نیستم .

نه ، دیگر من آن خسته ،

به انتهای راه تلاش ،

در غم دوری و درد جدایی ،

رسیده نیستم.

آری من زندانی شادمان حالت دایمی عشقم،

که دیگر حتی ،

در «زمان »ماندن را نیز بر نمی تابم.

گویی بی بدرود و در درود به همان آسمانی خواهم رفت،

که پیش ازمن ، همگی عشاق رفته اند.

جایی میان غلظت عشق و لطافت نسیم و انتظار صبر و برخواستن گیاه و شنای ماهی و میوه بلوط و گلاب.

درست همین جا هستم ، درست همینجا.

بهار ۱۳۹۹ قرنطینه فرانسه