تنها و تنهایی

تاریخ چاپ  

برای فاطمه

آرزویی محال،

نهال لاغر درد.

و غنچه‌ی پژمرده‌ی فراموشی.

هیچ، پوچ نیست، میوه‌ی نورسیده‌ی غنچه‌ی پژمرده‌ی من است.

بهار تنها،

خزان تنها،

باران تنها،

آه، تنهایی هم تنهاست.

    حسن مکارمی

بهار ۱۹۹۳