ایران در ونیز

تاریخ چاپ  

صدای نفسهای من در ونیز,
مرد, زن و کودک,
هوای من در ونیز,
کار و بار من,
دل و سر من,
ایران, نگاه من است در ونیز.

حسن مکارمی
۲۰۱۰ونیز.