تاریخ چاپ  

هر واژه به چاه و
من به" آسمان" پیوستم
هر دوست به مهر
و من به" داستان" پیوستم
هر لحظه به رفت و
من به "درد جان "پیوستم
هر شعر به آوازی و
من به" آه شب "پیوستم.

 

حسن مکارمی
پاریس ۲۰۱۶