تاریخ چاپ  

رها شده از ننگ ناخواسته‌ی تقدیر

    از مستی و لاقیدی،

ازفرمانبرداری درون

 از جستجوی باطل اندیشه‌ای ناب

دلیلی برای مستی

    از تلاش ناخوانده

   از گرمای قلبی که دیگر نمی‌تپد

چه چیز جای ستاره‌های وهم را می‌گیرد؟

آشتی کن

صبح آشنای مرطوب فراموشت نمی‌کند.

کلمه‌های خواب پیام دوستی را ماند.

گیاه و سنگ بر قطعه‌ای از خارا تولد ماهی را نوید داده‌اند.

 

حسن مکارمی ۱۹۹۲