تاریخ چاپ  

 

در زعفران کلام تو،
شادی آمدنی است.
و در قناری چشمانت،
امید بازگشتی.
این باغ را،  هوا تویی !

حسن مکارمی
پارس بهار