تاریخ چاپ  

 

سگی تنها و وامانده،

پاسخ مهربانی دخترم را ،

در دریدن لبهایش نشاند،

بی خبر، یکباره.

پاسخ مهربانی های بسیاری، 

در دریدن روان ما پنهان اند،

تن من آماده است،

تا روان زخم دیده ام را بر دوش کشد،

از اینجا ، 

تا زخم ناگهانی دیگری.

 

حسن مکارمی تابستان ١٣٩١ امریکا