تاریخ چاپ  

 

ای نگاهت ساقی شب گردیم
ای کلامت بازی دل گرمیم
ای حضورت پاکی جانبازیم
ای وصالت اوج درمان خواهیم.

حسن مکارمی پاییز ۲۰۱۱ فرانسه